Voorwaarden

Trainingslab & Leren door Experimenteren vof wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen.

Artikel 1 Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever:
Degene die aan Trainingslab & Leren door Experimenteren vof opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede degene aan wie Trainingslab & Leren door Experimenteren vof een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Trainingslab & Leren door Experimenteren vof en opdrachtgever betreffende door opdrachtgever aan Trainingslab & Leren door Experimenteren vofopgedragen of op te dragen werkzaamheden, daaronder begrepen een Trainingslab & Leren door Experimenteren vof aan opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 Opdracht

Trainingslab & Leren door Experimenteren vof verbindt zich ten behoeve van opdrachtgever tot het verrichten van enkele diensten, zoals weergegeven in het aanbod of de offerte opgesteld door Trainingslab & Leren door Experimenteren vof. Vorm en inhoud van deze diensten zullen in onderling overleg worden vastgesteld en aan de hand van de ontwikkelingen zo nodig worden bijgesteld.
De overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de desbetreffende opdracht van de opdrachtgever schriftelijk door deze is verstrekt aan Trainingslab & Leren door Experimenteren vof, dan wel Trainingslab & Leren door Experimenteren vof met de dienstverlening een aanvang heeft gemaakt.

Artikel 4 Honorarium

Trainingslab & Leren door Experimenteren vof ontvangt een honorarium zoals vastgelegd in het aanbod of offerte. Al onze offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening. Trainingslab & Leren door Experimenteren vof is slechts aan de offerte gebonden indien de opdrachtgever haar schriftelijk binnen een maand en acht dagen na de dagtekening aanvaardt. Onze facturen kennen een betalingstermijn van maximaal 2 weken na factuurdatum. De opdracht heeft een bedenktermijn van 14 dagen.

Artikel 5 Wijziging, opschorting en ontbinding.

Indien in de acceptatie van een offerte voorbehoudingen of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Trainingslab & Leren door Experimenteren vof schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
Behoudens in de gevallen waarin deze voorwaarden voorzien, is een opdrachtgever nimmer gerechtigd een eenmaal gesloten overeenkomst te annuleren, tenzij Trainingslab & Leren door Experimenteren vof met annulering instemt.
Trainingslab & Leren door Experimenteren vof is gerechtigd, door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan Trainingslab & Leren door Experimenteren vof, indien hij met deze informatie bekend was geweest, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan of indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door een opdrachtgever werd verstrekt.
Indien door ziekte of enig andere overmachtsituatie Trainingslab & Leren door Experimenteren vof niet in staat is een training uit te voeren, dan zullen wij, in overleg met de opdrachtgever, zoeken naar een kwalitatief gelijkwaardige vervanger/ster uit ons partnernetwerk. Alleen als de opdrachtgever daarmee instemt zal deze de vervanging verzorgen.

Artikel 6 Annuleringsregeling.

Bij open inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer het programma boekt en de organisatie deze betaalt. Indien de organisatie het contract afsluit geldt deze bedenktijd niet.

Indien er onzerzijds omstandigheden zijn waardoor de training niet kan doorgaan, wordt alle cursisten een voorstel gedaan voor een nieuwe datum. Indien het bepalen van een nieuwe datum onmogelijk is, wordt aan de desbetreffende cursisten het cursusgeld binnen 30 dagen gerestitueerd.
Annuleringskosten gelden voor iedere deelnemer c.q. training die geannuleerd wordt binnen een maand voor aanvang conform de volgende staffel:
50% tot 1 week voor aanvang
75% tot 3 dagen voor aanvang
100% later dan 3 dagen voor aanvang
Vervanging van een verhinderde deelnemer is bij aanvang van het traject uiteraard toegestaan. Alle kosten die gemaakt zijn m.b.t. de ontwikkeling en de materialen voor het trainingstraject dienen volledig te worden vergoed in het geval van een totale annulering.

Artikel 7 Communicatie

Gedurende de loop van deze overeenkomst zullen de opdrachtgever en Trainingslab & Leren door Experimenteren vof regelmatig met elkaar overleggen over de stand van zaken, voortgang en alle andere zaken de opdracht betreffende.
Trainingslab & Leren door Experimenteren vof verplicht zich alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die door of namens de opdrachtgever noodzakelijk of gewenst wordt geacht ter uitvoering, ter toepassing en ter controle van het in deze overeenkomst overeengekomene, alles in de meest ruime zin des woords, doch met inachtneming van de privacy van betrokken partijen.
De opdrachtgever is verplicht op verzoek van Trainingslab & Leren door Experimenteren vof alle informatie te verstrekken.
Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

Artikel 8 Uitvoering, rapportage en garantie

Trainingslab & Leren door Experimenteren vof staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.
Wij werken uitsluitend met gekwalificeerde docenten en trainers. Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, hebben wij regelmatig intern overleg over thema’s uit ons vakgebied. Daarnaast geven wij elkaar interactie-feedback en wisselen wij didactische werkvormen, studiematerialen en andere ideeën uit.
Onze cursussen worden mondeling geëvalueerd.  Dit vormt tevens een belangrijk onderdeel van onze interne kwaliteitscontrole.

Artikel 9 Materialen en bescheiden

Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zal opdrachtgever in overleg met Trainingslab & Leren door Experimenteren vof materialen en/of bescheiden aan haar ter beschikking stellen. Het eigendomsrecht en/of copyright op al het cursusmateriaal blijft, tenzij anders bepaald, bij Trainingslab & Leren door Experimenteren vof en mag derhalve zonder toestemming van Trainingslab & Leren door Experimenteren vof niet vermenigvuldigd en/of aan derden worden gesteld.

Artikel 10 Klachtenregeling

Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan wordt deze binnen vier weken behandeld. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen 2 weken een bevestiging. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan binnen 4 weken op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen.
Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt een onafhankelijke derde, dhr. R. Kuiper, lid van het NTI NLP Gilde  ingeschakeld. De uitspraak van dhr. Kuiper is dan bindend voor Trainingslab & Leren door Experimenteren vof. Eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.
Klachten worden geregistreerd en 2 jaar bewaard.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid.

Alle informatie die de klant verstrekt is vertrouwelijk voor het trainingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

Trainingslab & Leren door Experimenteren vof is toegetreden tot het NTI NLP Gilde en onderschrijft als gildelid de ethische code. Deze code heeft betrekking op de kwaliteitshandhaving en -bewaking van onze trainingen, de deskundigheid van onze docenten en de wijze waarop we met klanten communiceren. De tekst van deze ethische code is te vinden op de website van het NTINLP gilde. Onze trainingen, workshops etc. worden gehandhaafd in de geest van deze gedragscode.