Privacy verklaring

Privacy verklaring

Trainingslab, gevestigd aan Topaas 19, 3641 XC te Mijdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.trainingslab.nl en www.opwegnaardebetereversievanjezelf.nl,  Topaas 19, Mijdrecht tel. 0653882434

Trainingslab: K.v.K Utrecht nr: 30211170
Leren door Experimenteren vof: K.v.K. Utrecht nr. 52355365 

Mireille Verhoef is verantwoordelijk voor gegevensbeheer bij Trainingslab & Leren door Experimenteren vof. Zij is te bereiken via info@trainingslab.nlof 06 53882434

Persoonsgegevens die wij verwerken
Trainingslab & Leren door Experimenteren vof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
o Voor- en achternaam
o Geslacht
o Geboortedatum
o Adresgegevens
o Telefoonnummer
o E-mailadres
o Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Trainingslab & Leren door Experimenteren vof verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
o contact gegevens over de klant
o beschrijving van vraagstukken welke de klant door Trainingslab & Leren door Experimenteren vof opgelost wil zien.
o beschrijving van training/ coaching rond dit probleem
o beschrijving van resultaten en bevindingen rond dit vraagstuk

Hoe komt Trainingslab & Leren door Experimenteren aan deze informatie:
o Tijdens kennismaking/ intakegesprekken/training en coaching
o Middels (digitale formulieren)
o Uit eigen observaties

Met wie wordt deze informatie gedeeld:
Het gaat hier om persoonlijke aantekeningen. Als deze al gedeeld worden met iemand, dan alleen met:
o De opdrachtgever
o Trainers/ coaches die ingezet worden bij de opdrachtgever
o NAW gegevens worden gedeeld met Van Zijtveld Accountant (boekhouding), met moneybird (boekhoudprogramma) en met handled.by (Personal Assistants die onderdeel uitmaken van teamtrainingslab)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Trainingslab & Leren door Experimenteren vof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
o Het afhandelen van uw betaling
o U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
o U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
o Om goederen en diensten bij u af te leveren
o Trainingslab & Leren door Experimenteren vof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
o Het in kaart brengen van de problematiek/ vraagstukken
o Het op maat maken van een training/ coaching aanbod
o Verslaglegging tot nabespreking
o Verslaglegging om bij vervolgtrajecten goed aan te kunnen sluiten bij wat er al gedaan is
o Als persoonlijk geheugen

Met wie wordt deze informatie gedeeld
Het gaat hier om persoonlijke aantekeningen. Als deze al gedeeld worden met iemand, dan alleen met:
o De opdrachtgever
o Trainers/ coaches die ingezet worden bij de opdrachtgever
o NAW gegevens worden gedeeld met Van Zijtveld Accountant (boekhouding), met moneybird (boekhoudprogramma) en met handled.by (Personal Assistants die onderdeel uitmaken van teamtrainingslab)

Geautomatiseerde besluitvorming
Trainingslab & Leren door Experimenteren vof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Trainingslab & Leren door Experimenteren vof) tussen zit. Trainingslab & Leren door Experimenteren vof gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Email: opwegnaardebetereversievanjezelf@gmail.com en info@trainingslab.nl
Boekhoudprogramma: Moneybird

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Trainingslab & Leren door Experimenteren vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contact gegevens klant, beschrijving van vraagstukken, training- en coaching vraagstukken en aantekeningen
o Daar het om persoonlijke aantekeningen gaat blijven al deze aantekeningen zonder einddatum bewaard.
o NAW informatie blijft zonder einddatum bewaard.
o Tenzij wettelijk anders bepaald, wordt alle andere informatie bewaard tot 10 jaar na beëindiging klantrelatie.
Dus als een klant na 6 jaar opnieuw een activiteit afneemt wordt ook de informatie van voor deze activiteit weer 10 jaar bewaard.

Factuur- en boekhoudgegevens
Bewaartermijn: tenminste 7 jaar. Reden: om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Trainingslab & Leren door Experimenteren vof deelt in principe geen persoonsgegevens met derden zonder uw toestemming en/of noodzaak daartoe. Het gaat immers over uw gegevens.
Trainingslab & Leren door Experimenteren vof verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als u hiermee heeft ingestemd, als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijk verplichting of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang.
Voorbeelden waarbij gegevens door Trainingslab & Leren door Experimenteren vof met derden kunnen worden gedeeld zijn:
o Als Trainingslab & Leren door Experimenteren vof een controle zou krijgen door een wettelijk bevoegde instantie (denk aan de Belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens), dan bestaat de mogelijkheid dat persoonsgegevens aan hen verstrekt, door hen gevorderd of in beslag genomen worden.
o Trainingslab & Leren door Experimenteren vof is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Trainingslab & Leren door Experimenteren vof vindt het belangrijk om te voldoen aan strenge kwaliteitscriteria voor onderwijsinstellingen en laat zich hierop periodiek toetsen door een onafhankelijke door het CRKBO aangewezen externe auditor. Kwaliteitstoetsing is ook in het belang van de klant. Een positieve audit op alle kwaliteitscriteria is vanuit de Belastingdienst een vereiste om btw-vrijgesteld onderwijs te mogen geven. De auditor (met geheimhoudingsplicht) is niet geïnteresseerd in de specifieke persoonsgegevens maar wil kunnen verifiëren of in de praktijk de stukken (bijvoorbeeld offertes en facturen) wat betreft vorm en inhoud aan de eisen voldoen. Hoewel de kans uiterst klein is, is het daarbij mogelijk dat de auditor in het bijzijn van Mireille Verhoef inzage krijgt in een document waarin uw persoonsgegevens voorkomen. De auditor zal deze persoonsgegevens niet noteren, er zullen geen persoonsgegevens worden verstrekt.
o Ingeval van een klacht tegen Trainingslab & Leren door Experimenteren vof of een (dreigend) juridisch geschil behoudt Trainingslab & Leren door Experimenteren vof zich het recht voor om bij het verdedigen van zijn belangen gebruik te maken van gegevens, die naar inschatting van Trainingslab & Leren door Experimenteren vof voor de beoordeling en behandeling van de klacht van betekenis kunnen zijn. Het is dan mogelijk dat bijvoorbeeld correspondenties die persoonsgegevens bevatten, worden betrokken in een procedure, waarbij gegevens aan een rechter of bijv. de Autoriteit Persoonsgegevens verstrekt worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Trainingslab & Leren door Experimenteren vof gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Met een SSL-certificaat zorgt specialist in website ervoor dat gegevens veilig worden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@trainingslab.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Trainingslab & Leren door Experimenteren vof zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Trainingslab & Leren door Experimenteren vof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Trainingslab & Leren door Experimenteren vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Vrijwel alle documenten, mail, agenda’s, contactpersonen informatie worden zorgvuldig opgeslagen. Inloggen gebeurt met veilige wachtwoorden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@trainingslab.nl

Wijzigingen
Dit document is aan veranderingen onderhevig. Telkens als Trainingslab & Leren door Experimenteren vof met een ander digitaal programma of anderszins klantgegevens op een nieuwe plek opslaat of met een ander doel, dan wordt dit document aangepast. Op de website van Trainingslab & Leren door Experimenteren vof is altijd het meest recente document te downloaden.
Ons website-adres zijn: https://www.trainingslab.nlen https://www.opwegnaardebetereversievanjezelf.nl

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 6 december 2019 en kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is te vinden op de website www.trainingslab.nlen www.opwegnaardebetereversievanjezelf.nl